Categorie archieven: Nieuws

Algemene ledenvergadering 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering wijkvereniging BinnenBunnik

Datum: 20 maart 20.30 – 22.00 uur

Plaats: De Kamp, Kampweg 2

Aanwezigen: Martijn van Dam (voorzitter), Remco Brenninkmeijer (secretaris/penningmeester) en 15 leden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur

 1. Bestuursontwikkelingen: voorstellen & installatie nieuw bestuur

De voorzitter geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waarin door de COVID-pandemie weinig activiteiten konden worden opgezet. Vanwege verhuizing is een van de drie bestuursleden afgetreden. Veel activiteiten zijn inmiddels weer opgepakt en het bestuur heeft behoefte aan versterking.

Het voorstel is om het bestuur aan te vullen met de volgende personen

 • Kris de Prins
 • Fred Kuijper
 • Stan Gielen

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen.

 1. Overige administratieve ontwikkelingen

De voorzitter geeft daarna een overzicht van administratieve acties, zoals o.a. inschrijving UBO-register gedaan, KvK inschrijving en bestuurswijzigingen doorgevoerd, bankrekeningen op naam gezet en begint gemaakt met updaten ledenbestand.

 1. Korte terugblik afgelopen Jaren

Het bestuur geeft een overzicht van de activiteiten in de afgelopen jaren. Dat betreft o.a.Italiaanse avond, de Nieuwjaarsborrel, de Corona hulplijn, Mediteriaanse middag, Sint Maarten, Walking diner en Training AED.

 1. Financiële verantwoording

De penningmeester geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de wijkvereniging in de afgelopen jaren. Er zijn in de afgelopen jaren ten gevolge van de COVID-pandemie relatief weinig activiteiten geweest. Er is ook geen contributie geheven, waardoor het saldo van de wijkvereniging geleidelijk aan afgenomen is tot een bedrag van ruim 3000€.

De Kascommissie rapporteert dat de commissie geen onregelmatigheden heeft geconstateerd en dat de commissie van mening is dat de cijfers een betrouwbare weergave zijn van de financiële situatie van de wijkvereniging.

Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen om de contributie op 10€/woning te handhaven en om deze vanaf 2023 weer te gaan innen.

 1. Vooruitblik komend jaar

Het bestuur geeft een overzicht van de activiteiten, die dit jaar gepland zijn. Dat betreft o.a. Training AED (15 april), Buitenspeeldag (14 juni), Expositiedag (september), BBQ, Sint Maarten, Walking diner, Nieuwjaarsborrel

 1. Nieuwe ideeën/ activiteiten

Alle leden worden uitgenodigd om suggesties en ideeën in te brengen via ideeen@binnenbunnik.nl of info@binnenbunnik.nl

 1. Introductie commissie wijkzaken

Het bestuur geeft een overzicht van de activiteiten van de commissie wijkzaken, bestaande uit Henny Mourits, Martien Das, Miha Fuderer, Niamh Wall, Leoniek van der Vliet, Remco Brenninkmeijer. Huidige onderwerpen die spelen zijn, de Traverse doorfietsroute, Gasleidingen vervangen, Onderzoek bomen, Aanvliegroute Schiphol.

 1. Gemeentelijke plannen Klimaat & Water – Bert uit de Bosch
 2. Rondvraag

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

Gelegenheid tot napraten

Reanimatie en AED training

Beste wijkgenoten,

In de zomer van 2019 hebben we met een BuurtAED-actie ervoor gezorgd dat er een extra AED ter beschikking is gekomen voor onze wijk. De AED hangt aan de rechter zijgevel van het huis aan de Langstraat 31. De AED is voor iedereen toegankelijk via de code 3131 (daarna op V drukken).

Via de HartslagNu app kunt u zich aanmelden als actieve BHVer en op die manier opgeroepen worden bij een noodgeval.

De wijkvereniging BinnenBunnik organiseert opnieuw een training ‘Reanimatie en AED’. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 15 april 2023 van 9.00u tot 13.00u op locatie in de Deel bij De Kamp, kampweg 2.

De training wordt gegeven door de heer Geijtenbeek, een professioneel trainer. De kosten bedragen €29,50 per persoon. U krijgt desgewenst een factuur, zodat u deze kosten kunt terugvorderen bij uw zorgverzekeraar. Check a.u.b. of dat bij uw zorgverzekeraar kan. De locatie wordt gefaciliteerd door de wijkvereniging. Lunch is niet inbegrepen. Voor koffie en thee tijdens de ochtend wordt wel gezorgd.

Na de training is er mogelijkheid om naar Langstraat 31 te lopen en te kijken waar de AED precies hangt en hoe de buitenkast wordt opengemaakt.

AANMELDEN! Er kunnen max. 10 mensen deelnemen; wie eerst komt, eerst maalt!

U kunt zich aanmelden via de website van de wijkvereniging BinnenBunnik www.binnenbunnik.nl of via activiteiten@binnenbunnik.nl.

Meldt u a.u.b. aan voor 1april!

Voor meer informatie: Kris De Prins (06-51154600)

Mediterraanse Middag

Afgelopen Zaterdag hebben we de Mediterraanse Middag gehad. Na enige jaren zonder grote activiteiten, vanwege Corona, werd het wel weer eens tijd. Dit idee werd gezien de opkomst breed gedragen in de wijk, inclusief de allerkleinsten kwamen we boven de 100 personen uit.

De organisatie was helemaal los gegaan op de hapjes en drankjes en presenteerde een groot assortiment met verschillende spijzen uit de lokale regio. Luisterend naar de reacties werd het eten en de variatie zeer gewaardeerd.

Zoals gebruikelijk was er ook weer een veiling van ingebrachte spullen, waarvan de opbrengst naar de KWF kankerbestrijding gaat, de Jan van Aalst / Willem Vliegenthart veiling. Er werd weer vrolijk tegen elkaar op geboden met bijna €400 als opbrengst. Dank aan alle inbrengers en fanatieke bieders!

Al met al was het weer een zeer geslaagde dag, waarvoor we de organisatie heel hartelijk willen bedanken!

Aanleg snelfietsroute (SFR) door het dorp.

Het plan

Dit voorjaar hebben gemeente en provincie een plan gepresenteerd voor het ombouwen van de noordelijke parallelweg langs de Traverse tot een snelfietsroute.

Vanwege het grote belang van de Traverse (=provinciale weg + parallelweg) voor het hele dorp hebben alle 4 wijkverenigingen besloten om gezamenlijk het plan te bekijken en voorstellen te doen aan de gemeente om het plan beter aan te laten aansluiten bij de wensen van onze bewoners.

Daarover is de afgelopen maanden overleg geweest met de gemeente en de provincie.

Wij willen jullie hierbij informeren over de stand van zaken.

Zoals het moet worden.

Het plan nader bekeken:

Het deel van de route door Bunnik maakt deel uit van een lange snelle fietsverbinding van Veenendaal naar het Utrecht Science Park (uithof) en is bedoeld om het fietsen, vooral over langere afstanden, te bevorderen.

De snelfietsroute door Bunnik krijgt de vorm van een fietsstraat. Dat is een fietspad met rode asfaltverharding waarop auto’s te gast zijn. De fietsers hebben overal voorrang, behalve natuurlijk bij kruisingen met verkeerslichten. Tussen de van Zijldreef en de Julianalaan is de breedte is 3,50 m. en van de Julianalaan tot de Rumpsterweg is de breedte 4,00 m. Naast de fietsstraat komt een trottoir van maximaal 1,50 m. breedte. Deze maten, die volgens de richtlijnen wat te smal zijn, zijn bepaald door de beperkte breedte van de parallelweg.

Vanwege deze beperkte breedte is de planning dat er niet meer geparkeerd mag worden op de fietsstraat, moeten brom- en snorfietsen en speed pedelacs naar de hoofdrijbaan en worden zoveel mogelijk paaltjes weggehaald.

Het plan is tijdens een online informatiebijeenkomst in maart gepresenteerd. Hiervoor waren alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. 40 van hen hebben daarna hun bezwaren kenbaar gemaakt en totaal 100 voorstellen gedaan ter verbetering.

Op basis daarvan is het concept plan op 2 punten gewijzigd. Er zijn 3 paaltjes weggehaald en bij de gevaarlijke doorsteek naar het van Hardenbroekplein (bij AH) moet de fietsstraat 5 m. worden uitgebogen zodat er meer opstelruimte is voor auto’s zonder het verkeer op de rijbaan te hinderen. Maar daarvoor moeten de pas aangelegde bloembakken en de boom verdwijnen.

Voorstellen voor verbeteringen:

De verkeersveiligheid langs de hele Traverse is een probleem. Niet alleen door de beperkte breedte maar ook door de vele kruispunten, oversteken, uitritten voor auto’s, fietsers en voetgangers Ook zijn er 8 doorsteken voor auto’s om vanaf de parallelweg naar de rijbaan te gaan en andersom. De parallelweg wordt vooral door eigen inwoners gebruikt en veel bewoners en kinderen moeten dagelijks meerdere keren oversteken naar de scholen, de winkels, het gezondheidscentrum etc. Vooral de oversteken bij de Camminghalaan en bij de Julianalaan worden als gevaarlijk ervaren.

Verder wordt de route ook gebruikt als ontsluiting van het centrum door autoverkeer via de Smalleweg en ontsluiting van de Oranjebuurt tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan.

Om toch zoveel mogelijk auto’s te weren wordt de doorsteek bij van Dam afgesloten met een paaltje en wordt het ook niet meer mogelijk om bij de Julianalaan door te steken naar de rijbaan. Maar hiervoor moeten wel weer twee paaltjes worden aangebracht.

In het plan wordt gefocussed in het beter faciliteren van de (doorgaande) fietsers, en niet zozeer in de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp. De wijkverenigingen zijn bang dat met dit plan de verkeersveiligheid niet verbetert, eerder verslechtert. Er wordt een toename verwacht van het aantal fietsers die gemiddeld ook sneller zullen fietsen.

Voor de aanleg van deze route moet de hele parallelweg op de schop. Wij vinden dat je dan tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid daarvan moet verbeteren, werk met werk maken. Dat kan door bijvoorbeeld drempels aan te leggen bij kruisingen en oversteken om de snelheid van de auto’s te remmen. Dit staat ook in een advies van de VVN (Veilig Verkeer Nederland). Maar ook opstelruimten voor auto’s en uitzichten moeten verbeterd worden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de kruising met de Veilingweg. Auto’s hebben daar een slecht uitzicht en gaan daarom op de parallelweg staan voordat ze oversteken.

In 2016 maakte de gemeente al een plan voor de reconstructie van de hele Traverse.

De bedoeling is dat de Traverse een 30 km/h weg wordt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Kennedylaan, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de verbetering van de verbindingen tussen beide delen van het dorp. Vanwege gebrek aan capaciteit en budget is dit plan nog steeds niet uitgevoerd en het ziet er naar uit dat het de komende 5 jaar ook zeker niet zal gebeuren.

Daarom stellen de wijkverenigingen voor om tegelijk met de aanleg van de SFR alvast de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verbeteren.

Als onderdeel daarvan wordt ook voorgesteld om de snelle fietsers, racefietsers, e-bikes, brom- en snorfietsers en speed pedelecs zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de route over het van Dampad, Groeneweg en Runnenburg. Deze route is sneller (geen verkeerslichten en spoorwegovergang) en naar ons idee ook veiliger voor de doorgaande fietsers. Wij willen we daarom aansturen op een duidelijkere aansluiting op dit reeds opgeknapte fietspad.

Stand van zaken:

Over onze voorstellen tot verbeteringen van het plan is meerdere keren overleg geweest met gemeente en provincie. Tot nu toe is door hen nog geen concrete toezegging gedaan om de verbeteringen in het plan aan te brengen. De wethouder heeft wel toegezegd om daarover te willen praten tijdens de detaillering van het plan in de loop van volgend jaar. Over het oplossen van het parkeerprobleem worden door de gemeente ook geen concrete voorstellen gedaan.

Maar de gemeenteraad moet begin volgend jaar een besluit nemen over het plan zoals het er nu ligt en over het budget dat daarvoor nodig is. Dat is ca. € 600.000, gelijk aan 35% van de totale kosten. De rest betaalt de provincie.

De verbeteringen die wij voorstellen brengen kosten met zich mee en moeten daarom in het gevraagde budget worden meegenomen voordat de raad een besluit neemt.

Daarom hebben wij ook nog contact met de gemeenteraad opgenomen om te proberen onze voorstellen op te laten nemen in het budget.

In Januari gaan we weer met de gemeente en de provincie om de tafel om over de inhoudelijke punten en mogelijke oplossingen te spreken.

Via dit artikel willen wij onze wijkbewoners informeren over het plan en hen vragen eventueel te reageren op onze bemoeienis met dit plan. Heb jij een idee wat mogelijk goed is om mee te nemen in de plannen, of wil je graag actief hierover geinformeerd worden / betrokken worden, laat het ons weten d.m.v. het contact formulier onder dit artikel.

Binnen Bunnik tegen Corona

Beste Binnen Bunnikse Buurtgenoot,

We hebben allemaal te maken met de gevolgen van het Corona Virus. En daarom is het juist nu belangrijk om elkaar als buren te helpen.

Daarom heeft de wijkvereniging samen met een aantal buurtgenoten het initiatief genomen voor de coördinatie van burenhulp.

Kunt u door het virus moeilijk uw huis uit? kunt u hulp gebruiken bij het doen van boodschappen? Medicatie ophalen? Iemand die de hond uitlaat? Of heeft u behoefte aan gezellig praatje? Etc etc. Laat het ons dan weten en dan zorgen wij dat dit voor u door een buurtgenoot wordt geregeld.

U kunt daarvoor het volgende nummer bellen 06- 171 603 49 (dagelijks tussen 09 en 12 uur). Sms of Whatsapp beantwoorden wij zo snel als mogelijk.

En lees je dit en wil je ook meehelpen? Laat het ons dan ook weten op hetzelfde telefoonnummer!

Nieuwjaarsborrel

Beste buurt bewoners! Het is nooit te laat om elkaar het allerbeste te wensen! Daarom organiseerde de wijkvereniging op zondagmiddag 12 januari een hele gezellige nieuwjaarsborrel! Onder het genot van warme chocolademelk, erwtensoep, gluhwein en een lekker vuurtje om ons warm te houden, hebben veel buurtgenoten elkaar het beste gewenst voor 2020 en gezellig bijgepraat! Zie hieronder een paar sfeer fotos. Kon je er nu niet bij zijn, dan hopen wij je bij ons volgende event weer te zien. Hou daarvoor deze website in de gaten of check regelmatig je e-mail!

Tot snel,

Het bestuur,

Martijn, Remco en Climmy

Training Reanimatie en AED

Afgelopen zomer hebben we met een BuurtAED-actie ervoor gezorgd dat er een AED ter beschikking is gekomen voor onze wijk. De AED hangt aan de rechter zijgevel van Langstraat 31. De AED is voor iedereen toegankelijk via een code. Deze code is tegen diefstal maar is voor iedereen in de buurt beschikbaar en staat in de mailing over de training en op de flyer die her en der verspreid wordt. Via de HartslagNu app kunt u zich aanmelden als actieve BHVer en op die manier opgeroepen worden bij een noodgeval.

Samen met de wijkvereniging BinnenBunnik organiseer ik een training ‘Reanimatie en AED’. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2019 van 9.30u tot 13.00u (ongeveer) op locatie in de Deel bij De Kamp, Kampweg 2. De training wordt gegeven door de heer Geijtenbeek, een professioneel trainer. De kosten bedragen €29,50 per persoon. U krijgt desgewenst een factuur, zodat u deze kosten kunt terugvorderen bij uw zorgverzekeraar. Check a.u.b. of dat bij uw zorgverzekeraar kan.

Na de training is er mogelijkheid om naar Langstraat 31 te lopen en te kijken waar de AED precies hangt en hoe de buitenkast wordt opengemaakt.

Lunch is niet inbegrepen. Brengt u dus zelf iets mee om te eten,
indien u niet kunt wachten tot na 13.00u.

U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. De locatie wordt gefaciliteerd door de wijkvereniging maar u hoeft geen lid te zijn om aan deze training mee te doen. Vanzelfsprekend moedigen we iedereen uit de wijk aan om lid te zijn (aanmelden voor de wijkvereniging kan via deze link).

Meldt u a.u.b. aan voor 11 januari via deze link! Tot dan!

Kris De Prins (0651154600, krisdeprins@hotmail.com)


Sint Maarten feest in Bunnik

Vergeet niet een lichtje te branden bij je voordeur als de kinderen welkom zijn een Sint Maarten liedje te zingen!

Maandag 11 november 2019

Al jarenlang is het een traditie dat op 11 november, zodra het donker wordt, kinderen met hun lampionnen langs de huizen gaan om vrolijke liedjes te zingen. In ruil daarvoor krijgen ze wat lekkers.

Maar wie is Sint Maarten en wat vieren wij eigenlijk die dag? Wil je daar meer over horen? Kom dan op 11 november om 18:00 naar de Barbarakerk. Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld en enkele kinderen beelden het uit. Ook worden er liedjes gezongen, lezen kinderen een toepasselijk gedicht en is er een gebedje. Iedereen uit heel Bunnik is welkom! De bijeenkomst in de kerk duurt ongeveer 20 minuten. Vervolgens worden nog enkele Sint Maarten liedjes gezongen op het plein voor de kerk rond een vuurkorf. Daarna gaan de kinderen in hun eigen buurt bij de mensen langs om ze licht te brengen en hen toe te zingen.

Voor kinderen uit de wijk Binnen Bunnik wordt de avond traditiegetrouw om 19:15 afgesloten bij woongemeenschap De Grondslag (op de hoek van de Camminghalaan en de Kampweg). Daar vertelt één van de bewoners een toepasselijk verhaal en krijgen de kinderen wat lekkers.

Misschien ziet u als inwoner van Bunnik maandagavond kinderen met lampionnen lopen of hoort u een Sint Maarten liedje. U kunt de kinderen blij maken met wat snoepgoed of een stuk fruit.

Voor iedereen alvast een fijn Sint Maarten feest!

Italiaanse avond

Gisteravond vond de allereerste ‘Binnen Bunnikse Italiaanse avond’ plaats op de Kamp. En wat hebben we genoten!

Samen maken we de tafel hadden we bedacht, en wat gaaf om te zien dat dat ook écht is gelukt gisteren. Heerlijke zelf meegebrachte Italiaanse hapjes, zeer smakelijke pizza’s die ter plekke werden gebakken, lekkere zelf gemaakte toetjes, een hele succesvolle Hans van Aalst veiling (maar liefst 266Euro opgehaald voor het KWF!) maar bovenal heel veel leuke gesprekken tussen ‘Binnen Bunnikers’, zowel jong als oud. Kortom, wat ons betreft was het een groot succes! De foto’s spreken wat ons betreft ook voor zich.

Voor hen die erbij waren: dank jullie wel voor jullie enthousiasme en aanwezigheid!

En kon je er gisteren niet bij zijn, dan hopen we je op het volgende evenement weer te zien. Hou daarvoor onze website www.binnenbunnik.nl nauwlettend in de gaten.

Groeten,

Remco, Climmy, Martijn en Ronald

Het was lekker druk tijdens de Italiaanse avond. Iedereen hartelijk bedankt voor de gezelligheid!

http://www.binnenbunnik.nl/wp/wp-content/uploads/2019/09/PresentatieBBIA.jpg

Flyer Actie

Om de wijkvereniging weer een beetje extra onder de aandacht te brengen en met name onze nieuwe buurtgenoten te attenderen op het bestaan van de vereniging, hebben we de uitnodiging voor de BBBQ (nu in een ander jasje) door middel van een flyer actie door de hele wijk gedaan.

Als je in onze buurt woont heb je als het goed is de volgende flyer dus in de bus mogen ontvangen.