Aanleg snelfietsroute (SFR) door het dorp.

Het plan

Dit voorjaar hebben gemeente en provincie een plan gepresenteerd voor het ombouwen van de noordelijke parallelweg langs de Traverse tot een snelfietsroute.

Vanwege het grote belang van de Traverse (=provinciale weg + parallelweg) voor het hele dorp hebben alle 4 wijkverenigingen besloten om gezamenlijk het plan te bekijken en voorstellen te doen aan de gemeente om het plan beter aan te laten aansluiten bij de wensen van onze bewoners.

Daarover is de afgelopen maanden overleg geweest met de gemeente en de provincie.

Wij willen jullie hierbij informeren over de stand van zaken.

Zoals het moet worden.

Het plan nader bekeken:

Het deel van de route door Bunnik maakt deel uit van een lange snelle fietsverbinding van Veenendaal naar het Utrecht Science Park (uithof) en is bedoeld om het fietsen, vooral over langere afstanden, te bevorderen.

De snelfietsroute door Bunnik krijgt de vorm van een fietsstraat. Dat is een fietspad met rode asfaltverharding waarop auto’s te gast zijn. De fietsers hebben overal voorrang, behalve natuurlijk bij kruisingen met verkeerslichten. Tussen de van Zijldreef en de Julianalaan is de breedte is 3,50 m. en van de Julianalaan tot de Rumpsterweg is de breedte 4,00 m. Naast de fietsstraat komt een trottoir van maximaal 1,50 m. breedte. Deze maten, die volgens de richtlijnen wat te smal zijn, zijn bepaald door de beperkte breedte van de parallelweg.

Vanwege deze beperkte breedte is de planning dat er niet meer geparkeerd mag worden op de fietsstraat, moeten brom- en snorfietsen en speed pedelacs naar de hoofdrijbaan en worden zoveel mogelijk paaltjes weggehaald.

Het plan is tijdens een online informatiebijeenkomst in maart gepresenteerd. Hiervoor waren alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. 40 van hen hebben daarna hun bezwaren kenbaar gemaakt en totaal 100 voorstellen gedaan ter verbetering.

Op basis daarvan is het concept plan op 2 punten gewijzigd. Er zijn 3 paaltjes weggehaald en bij de gevaarlijke doorsteek naar het van Hardenbroekplein (bij AH) moet de fietsstraat 5 m. worden uitgebogen zodat er meer opstelruimte is voor auto’s zonder het verkeer op de rijbaan te hinderen. Maar daarvoor moeten de pas aangelegde bloembakken en de boom verdwijnen.

Voorstellen voor verbeteringen:

De verkeersveiligheid langs de hele Traverse is een probleem. Niet alleen door de beperkte breedte maar ook door de vele kruispunten, oversteken, uitritten voor auto’s, fietsers en voetgangers Ook zijn er 8 doorsteken voor auto’s om vanaf de parallelweg naar de rijbaan te gaan en andersom. De parallelweg wordt vooral door eigen inwoners gebruikt en veel bewoners en kinderen moeten dagelijks meerdere keren oversteken naar de scholen, de winkels, het gezondheidscentrum etc. Vooral de oversteken bij de Camminghalaan en bij de Julianalaan worden als gevaarlijk ervaren.

Verder wordt de route ook gebruikt als ontsluiting van het centrum door autoverkeer via de Smalleweg en ontsluiting van de Oranjebuurt tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan.

Om toch zoveel mogelijk auto’s te weren wordt de doorsteek bij van Dam afgesloten met een paaltje en wordt het ook niet meer mogelijk om bij de Julianalaan door te steken naar de rijbaan. Maar hiervoor moeten wel weer twee paaltjes worden aangebracht.

In het plan wordt gefocussed in het beter faciliteren van de (doorgaande) fietsers, en niet zozeer in de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp. De wijkverenigingen zijn bang dat met dit plan de verkeersveiligheid niet verbetert, eerder verslechtert. Er wordt een toename verwacht van het aantal fietsers die gemiddeld ook sneller zullen fietsen.

Voor de aanleg van deze route moet de hele parallelweg op de schop. Wij vinden dat je dan tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid daarvan moet verbeteren, werk met werk maken. Dat kan door bijvoorbeeld drempels aan te leggen bij kruisingen en oversteken om de snelheid van de auto’s te remmen. Dit staat ook in een advies van de VVN (Veilig Verkeer Nederland). Maar ook opstelruimten voor auto’s en uitzichten moeten verbeterd worden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de kruising met de Veilingweg. Auto’s hebben daar een slecht uitzicht en gaan daarom op de parallelweg staan voordat ze oversteken.

In 2016 maakte de gemeente al een plan voor de reconstructie van de hele Traverse.

De bedoeling is dat de Traverse een 30 km/h weg wordt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Kennedylaan, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de verbetering van de verbindingen tussen beide delen van het dorp. Vanwege gebrek aan capaciteit en budget is dit plan nog steeds niet uitgevoerd en het ziet er naar uit dat het de komende 5 jaar ook zeker niet zal gebeuren.

Daarom stellen de wijkverenigingen voor om tegelijk met de aanleg van de SFR alvast de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verbeteren.

Als onderdeel daarvan wordt ook voorgesteld om de snelle fietsers, racefietsers, e-bikes, brom- en snorfietsers en speed pedelecs zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de route over het van Dampad, Groeneweg en Runnenburg. Deze route is sneller (geen verkeerslichten en spoorwegovergang) en naar ons idee ook veiliger voor de doorgaande fietsers. Wij willen we daarom aansturen op een duidelijkere aansluiting op dit reeds opgeknapte fietspad.

Stand van zaken:

Over onze voorstellen tot verbeteringen van het plan is meerdere keren overleg geweest met gemeente en provincie. Tot nu toe is door hen nog geen concrete toezegging gedaan om de verbeteringen in het plan aan te brengen. De wethouder heeft wel toegezegd om daarover te willen praten tijdens de detaillering van het plan in de loop van volgend jaar. Over het oplossen van het parkeerprobleem worden door de gemeente ook geen concrete voorstellen gedaan.

Maar de gemeenteraad moet begin volgend jaar een besluit nemen over het plan zoals het er nu ligt en over het budget dat daarvoor nodig is. Dat is ca. € 600.000, gelijk aan 35% van de totale kosten. De rest betaalt de provincie.

De verbeteringen die wij voorstellen brengen kosten met zich mee en moeten daarom in het gevraagde budget worden meegenomen voordat de raad een besluit neemt.

Daarom hebben wij ook nog contact met de gemeenteraad opgenomen om te proberen onze voorstellen op te laten nemen in het budget.

In Januari gaan we weer met de gemeente en de provincie om de tafel om over de inhoudelijke punten en mogelijke oplossingen te spreken.

Via dit artikel willen wij onze wijkbewoners informeren over het plan en hen vragen eventueel te reageren op onze bemoeienis met dit plan. Heb jij een idee wat mogelijk goed is om mee te nemen in de plannen, of wil je graag actief hierover geinformeerd worden / betrokken worden, laat het ons weten d.m.v. het contact formulier onder dit artikel.